Obowiązki

Każdy posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji. W tym celu zostały wprowadzone karty ewidencji odpadu, prowadzone dla każdego rodzaju (kodu) odpadu odrębnie oraz karty przekazania odpadu. Ponadto prowadzący jakąkolwiek działaność w zakresie gospodarowania odpadami - wytwarzanie, zbieranie, unieszkodliwianie czy odzysk - na mocy odpowiednich aktów prawnych jest zobowiązany do złożenia marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce prowadzonej działalności, do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy, zbiorczego sprawozdania.

Wzory dokumentów określone są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14.02.2006 r. w sprawie dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213) i można je pobrać w zakładce "przepisy prawne".