Zużyte baterie

Politechnika Wrocławska w ramach realizacji Programu Gospodarki Odpadami, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.reba.pl, przystąpiła w maju 2006 r. do programu zbiórki baterii organizowanego przez REBA Organizacja Odzysku S.A. z siedzibą w Warszawie.
Zgodnie z obwiązującym wówczas Regulaminem Programu Szkolnego zostały dostarczone bezpłatnie pojemniki na zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe oraz materiały edukacyjne. Natomiast odbiory były realizowane przez WPO ALBĘ S.A we Wrocławiu., która miała podpisaną umowę trójstronną z Zarządem Gospodarki Odpadami i REBĄ Organizacją Odzysku S.A, na mocy której WPO ALBA S.A przejęła obowiązki operatora programu.
Na podstawie art. 51 Ustawy z dnia 24.04.09 r. o bateriach i akumulatorach (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 79, poz.666) oraz pkt 4 rozdziału I Regulaminu Programu Szkolnego (obowiązującego od 1 września 2009 r.) „prowadzący miejsce odbioru” – Politechnika Wrocławska - była zobowiązana do zawarcia umowy bezpośrednio z firmą - REBA, która posiada status zbierającego zużyte baterie lub akumulatory w rozumieniu art.6, pkt 24 ww. Ustawy, pozostałe warunki umowy pozostały bez zmian, tj. dostarczanie pojemników oraz odbiory baterii i akumulatorów nadal są bezpłatne a także zapewnienie przywilejów i korzyści wynikających z uczestnictwa w Programie Szkolnym realizowanym przez firmę.
W ciągu trzyletniej współpracy z firmą nie stwierdzono żadnych zastrzeżeń, pojemniki zostały dostarczone w terminie a odbiory były realizowane po każdym zgłoszeniu telefonicznym, powierzane zadania były wykonane z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w przepisach ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.).

Poniżej przedstawiono zebrane ilości zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych:

a) 2006 r. - 127 kg

b) 2007 r. - 348 kg

c) 2008 r. - 945 kg

d) 2009 r. - 665 kg

e) 2010 r. - 550 kg

f) 2011 r. -  613 kg

g) 2012 r. - 530 kg

h) 2013 r. - 113 kg